tysiaak

5 tekstów – auto­rem jest ty­siaak.

naj­gor­sza jest myśl o by­ciu niewys­tar­czającym , bo ro­bimy wszys­tko by być choć raz mniej niewys­tar­czająco dob­rym, a mi­mo te­go czu­jemy spus­tosze­nie sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 marca 2013, 22:50

Nig­dy nie mówmy że dzień jest naj­gor­szy ,gdy jeszcze nie do­biegł końca, Nig­dy nie wiemy kiedy i ko­go spot­ka­my na swo­jej drodze, może los nas zas­koczy i z te­raźniej­szości zro­bi przeszłość . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 lutego 2013, 15:59

Najgłośniej­sza jest cisza ,która jest wbrew naszej wo­li ,wte­dy roz­ry­wa duszę i dep­cze obojętnością. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 stycznia 2013, 18:38

Prag­niemy być dla ko­goś szczęściem,opoką uśmie­chem, po­ran­nym wscho­dem i wspa­niałym zacho­dem słońca. Jes­teśmy dla ko­goś bo­hate­rem, tyl­ko dlacze­go nie pot­ra­fimy nim być, gdy tyl­ko wiatr moc­niej za­wieje nam w twarz.? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 stycznia 2013, 22:30

Wiatr roz­wiewał mo­je włosy, pod­rażniał oczy, spychał mnie
na bok, otu­lał ziem­nem. A ja.. stałam wpat­rzo­na w je­den punkt.
Czułam ukłucie w sercu
dławienie w gar­dle nie mogłam po­godzić się z faktem
że od­szedłeś, że jesteś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 stycznia 2013, 12:46
Zeszyty
  • :) – :) 

  • :) – :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność